Od pomysłu autora do momentu, gdy książka trafi do czytelnika, a katalog czy ulotka do klienta, potrzebne jest zaangażowanie wielu osób, które czuwają nad różnymi etapami pracy. To właśnie osoby te sprawiają, że tekst w rękach czytelnika jest zgodny z oczekiwaniami autora i atrakcyjny dla odbiorców.

Kompleksowe opracowanie tekstu pod kątem językowym to redakcja tekstu. Obejmuje ona nie tylko poprawienie wszelkich błędów językowych, ale również pracę nad stylistyką treści
Co to jest redakcja tekstu?

Redakcja tekstu to merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu. Jej celem jest przygotowanie materiału do publikacji. Podstawową czynnością jest poprawienie całej przyszłej publikacji w wyniku wprowadzenia poprawek między innymi gramatycznych, stylistycznych, składniowych, leksykalnych, logicznych oraz merytorycznych. Zadaniem redakcji tekstu jest poprawa jakości przekazywanych informacji.

Praca redakcyjna ma charakter propozycji i w końcowym etapie musi ona zostać zatwierdzona przez autora oryginalnego tekstu. Podczas pracy redakcyjnej przestrzega się zasady o minimum interwencji, czyli poprawia się tekst jeśli jest to konieczne,szanując styl i własny język autora.
Co sprawdza się w procesie redagowania?

W procesie redagowania zwraca się w szczególności uwagę na ideową, światopoglądową i polityczną wymowę redagowanej treści. Sprawdza się między innymi:
• użytą terminologię,
• nazwy geograficzne,
• informacje statystyczne,
• nazwiska ludzi pojawiające się w tekście,
• cytaty,
• zapisane daty i fakty,
• wzory.

W przypadku przekładów sprawdza się również zgodność tekstu przetłumaczonego z tekstem dzieła oryginalnego. Dodatkowo proponuje się zastosowanie wyróżnień w tekście takich, jak pismo pochyłe, półgrube czy kapitaliki.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż redakcji tekstu nie należy mylić z korektą tekstu. Celem korekty jest tylko oznaczenie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub typograficznych i przez to wyeliminowanie nieprawidłowości w tekście.